REGULAMIN DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU SKI PARK W SZCZECINIE

Ski Park Szczecin (zwany dalej również Obiektem) powstał z myślą o osobach chcących podnieść poziom swojej sprawności fizycznej oraz umiejętności w zakresie jazdy na nartach oraz snowboardzie. Korzystanie z naszego Obiektu, podobnie jak uprawianie innych form sportowych, może nieść ze sobą niebezpieczeństwo wystąpienia kontuzji i urazów. Celem zapewnienia jak największej satysfakcji oraz zminimalizowania niebezpieczeństwa podczas przebywania na teranie naszego Obiektu, stworzyliśmy niniejszy regulamin, z którym należy się zapoznać i do zapisów, którego należy się stosować jak również do poleceń personelu Obiektu.

ZASADY OGÓLNE

1. Ski Park Szczecin zarządzany jest prze HUB-MAXX Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Szczecinie

2. Z Obiektu korzystać mogą wyłącznie osoby (dalej Użytkownik), które uiściły opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Obiektu oraz zostały przeszkolone indywidualnie lub grupowo przez personel. Fakt odbycia przeszkolenia w zakresie użytkowania sprzętów znajdujących się w Obiekcie Użytkownik potwierdzi własnoręcznym podpisem na odpowiednim oświadczeniu.

3. Pobyt na terenie Obiektu oznacza znajomość oraz całkowitą akceptację niniejszego Regulaminu, potwierdzoną własnoręcznym podpisem lub w przypadku osób niepełnoletnich zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Obiekt jest obiektem sportowo- rekreacyjnym, przeznaczonym dla wszystkich chętnych Użytkowników. Z Obiektu mogą korzystać osoby zwane dalej Użytkownikami:

• które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność;

• które ukończyły 15 lat – pod opieką pełnoletniej osoby, na jej odpowiedzialność;

• które nie ukończyły 15 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów, za wyjątkiem grup zorganizowanych (szkół, stowarzyszeń, klubów sportowych itp.) będących pod bezpośrednią opieką wskazanego opiekuna, trenera lub wychowawcy.

5. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą korzystać z Obiektu wyłącznie pod stałą opieką rodzica, opiekuna prawnego lub w przypadku ich nieobecności – Trenera posiadającego zgodę władz Obiektu lub będącego pracownikiem Obiektu, posiadającego pisemną zgodę na udostępnionym przez Obiekt formularzu. W przypadku niedopełnienia formalności o których mowa, dzieci i młodzież nie zostaną dopuszczone do udziału w zajęciach na terenie Obiektu.

6. Osoby, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie powodować zagrożenie dla zdrowia i życia nie powinny w ogóle korzystać z Obiektu. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Obiektu ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem.

7. Z zastrzeżeniem pkt 8, każdy użytkownik ćwiczy na terenie Obiektu na własną i wyłączną odpowiedzialność, świadomy zagrożeń oraz własnych umiejętności, możliwości i stanu zdrowia. Nie odpowiadamy za szkody powstałe na skutek okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

8. Użytkownik jest świadomy i akceptuje to, iż Obiekt jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za urazy, kontuzje i uszkodzenia ciała oraz ich skutki, powstałe na skutek korzystania i przebywania w Obiekcie, o ile powstaną one na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności podmiot prowadzący Obiekt.

9. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów należących do osób korzystających z Obiektu.

10. Rodzice i opiekunowie prawni odpowiadają za wszelkie szkody na terenie Obiektu spowodowane przez Użytkownika, który nie ukończył 18 roku życia.

11. Chodzenie po konstrukcjach oraz przebywanie pod nimi jest ZABRONIONE.

12. Korzystanie z wszystkich urządzeń na terenie Obiektu musi odbywać się wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją, pod okiem instruktorów, przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Zabrania się z korzystania z urządzeń zlokalizowanych w Obiekcie niezgodnie z ich przeznaczeniem.

13. Personel Obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na teren Obiektu ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub w przypadku, gdy ilość osób korzystających stwarzałaby sytuację zagrożenia dla Użytkowników.

14. Do wejścia do strefy ćwiczeń, ćwiczący przygotowują się w szatniach i jedynie tam mogą pozostawić swoje ubrania, obuwie oraz inne rzeczy.

15. Do strefy ćwiczeń wchodzimy w stroju sportowym.

16. Nie wolno wnosić do stref ćwiczeń żadnych ostrych oraz luźnych przedmiotów, części garderoby i biżuterii mogących sprawiać trudności oraz stwarzać niebezpieczeństwo podczas ćwiczeń.

17. Podczas ćwiczeń i przebywania w strefie ćwiczeń kieszenie ubrań muszą być puste, nie wolno posiadać żadnych zbędnych przedmiotów oprócz przyborów i przyrządów zaakceptowanych przez personel Obiektu. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

18. Napoje należy pozostawić i spożywać wyłącznie w wyznaczonej strefie.

19. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zaleca się wykonanie rozgrzewki.

20. Na terenie Obiektu zabrania się wszelkiego postępowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu i innych użytkowników oraz stanowi sanitarno-higienicznemu Obiektu, w szczególności:

a) palenia tytoniu i używania otwartego ognia,

b) posiadania i zażywania jakichkolwiek innych używek oraz substancji odurzających,

c) żucia gumy i spożywania innych pokarmów podczas ćwiczeń,

d) wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

e) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Obiektu,

f) niszczenia urządzeń i wyposażenia Obiektu,

g) wprowadzania zwierząt, pojazdów oraz przedmiotów utrudniających komunikację w Obiekcie i mogących zniszczyć nawierzchnię obiektu,

h) pozostawiania na urządzeniach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu,

i) prowadzenia działalności szkoleniowej i zarobkowej bez zgody kierownictwa Obiektu.

21. Osoby będące pod wpływem substancji zaburzających stan świadomości nie zostaną wpuszczone na teren Obiektu.

22. Wymaga się od korzystających z obiektu kulturalnego zachowania wobec innych użytkowników oraz zachowania maksymalnej ostrożności podczas ćwiczeń. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w Obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń personelu Obiekcie mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

23. Rzeczy znalezione na terenie Obiektu należy przekazać personelowi Obiektu. Rzeczy znalezione wydaje się po ich identyfikacji przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty ich znalezienia i oddania personelowi.

24. Przebywający na obiekcie muszą bezwzględnie stosować się do zapisów regulaminu oraz instrukcji i poleceń personelu Obiektu. Osoby łamiące zapisy regulaminu i lekceważące polecenia Personelu będą wypraszane z obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego powodu.

25. W przypadku zauważenia niebezpiecznego zachowania innych użytkowników Obiektu, naruszenia regulaminu lub zaistniałego wypadku, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie personel Obiektu.

PAMIĘTAJ

NAWET PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD NIE GWARANTUJE UNIKNIĘCIA URAZÓW!

NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Hub-Maxx Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa informuje, że:
1. Obiekt znajdujący się przy ul. Twardowskiego 3 w Szczecinie objęty jest monitoringiem wewnętrznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Dane osobowe zawarte w nagraniach są przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Administratorem danych osobowych jest Hub-Maxx Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie z siedzibą przy ul. Zawadzkiego 98/2, 71-246 Szczecin, NIP 8522635902, REGON 368494184, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000698627, adres e-mail: biuro@hubmaxx.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów wskazanych w pkt 1, natomiast dane biometryczne – dodatkowo na podstawie art. 9 ust. 2 lit. e) i f) RODO. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach określonych w niniejszym dokumencie i tylko w zakresie niezbędnym do ich osiągnięcia. Nagrania przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania podlegają zniszczeniu. Jeśli jednak nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub w razie powzięcia wiadomości, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a. przedstawiciele, reprezentanci i personel Administratora,
b. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie niezbędnym dla ochrony uzasadnionych interesów Administratora,
c. organy państwowe i samorządowe, sądy powszechne i administracyjne, którym dane osobowe mogą być ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędnym wymogiem przebywania na terenie obiektu. W razie braku zgody na przetwarzanie danych osobowych konieczne jest opuszczenie terenu obiektu.
6. Każda z osób, której dane osobowe są przetwarzane w związku z monitoringiem posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Każda z tych osób posiada także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Dane osobowe nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.